Thầy Tuấn Ngọc chia sẻ kiến thức kinh nghiệm về Trồng Rau Thủy Canh, Trồng Rau Sân Thượng, Trồng Rau Hàng Rào… mong mọi người thoát khỏi bệnh tật trước hiểm họa THỰC PHẨM BẨN do Trung Quốc cố tình đầu độc dân tộc.